Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 08.12.2016 г., 15:10 ч. - Протокол за разглеждане и оценка на получените оферти в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: – „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на РЗИ - Бургас“.

Публикувана на  02.12.2016 г. в 17.00 ч.-  Информация по чл. 188, ал. 2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти - до 17.00 часа на 05.12.2016 г.

Към АОП

Публикувана на 25.11.2016 г. - Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:  „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“

 ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОБРАЗЦИ  

Към АОП

****************************

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768