Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на  19.11.2018 г. в 16.40 ч.-  Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.

Срок за получаване на оферти: 29.11.2018 г. 17,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9083241  

 

Публикувана на 30.11.2018 г. в 12.10 ч. - Информация по чл.188, ал.2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти: до 17.00 часа на 04.12.2018 г.

Към АОП - ID 9083714

 

Публикуван на 10.12.2018 г., 11:00 ч. - Протокол  от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 ПРОТОКОЛ

Договор № 32-Д-08/12.12.2018 г.

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768