Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Публикуваната поръчка е оттеглена въз основа на приложената заповед

Публикувана на 04.12.2018 г. 15.40ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“;

 

Срок за получаване на оферти: 10.12.2018 г. 16,30 ч.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9083871

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768