Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

Публикувана на 05.12.2018 г. 15.30ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил за нуждите на РЗИ-Бургас“.

Срок за получаване на оферти: 11.12.2018 г. 16:00 ч.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9083946

 

 

Публикувана на 11.12.2018 г. в 16.30 ч. - Информация по чл.188, ал.2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти: до 16:00 часа на 13.12.2018 г.

Към АОП - ID 9084162

 

Публикуван на 17.12.2018 г. - Протокол  от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 ПРОТОКОЛ   

 

Договор № 32-Д-09/17.12.2018 г.

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768