Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Публикувана на 06.12.2018 г. 16.30ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“;

 

Срок за получаване на оферти: 12.12.2018 г. 16,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9084011

 

 

Публикуван на 17.12.2018 г., 16:40 ч. - Протокол  от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 ПРОТОКОЛ             ПРИЛОЖЕНИЕ №1            ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

Договор № 32-Д-11/19.12.2018 г.

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768