Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 30.11.2019 г. 12:50ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърни устройства и мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“  по следните  три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на високоскоростни мултифункционални устройства“; Обособена позиция № 2 „Доставка на NAS устройство“; Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“

 

Срок за получаване на оферти: 09.12.2019 г. 17:00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9094941  

 

 

Публикуван на 16.12.2019 г. - Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Договор № РД-11-31/18.12.2019 г. по обособена позиция №1;

Договор № РД-11-32/18.12.2019 г. по обособена позиция №2;

Договор № РД-11-33/18.12.2019 г. по обособена позиция №3;

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768