Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 24.10.2016 г. - Протокол за разглеждане и оценка на получените оферти в обществена поръчка по реда на глава 26 от зоп с предмет: „Провеждане на профилактични прегледи/ изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от Област Бургас“

Публикувана на 17.10.2016 г. -  Информация по чл. 188, ал. 2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти - до 17.00 часа на 19.10.2016 г.- до 17.00 часа на 19.10.2016 г.

Към АОП

Публикувана на 07.10.2016 г. - Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Провеждане на профилактични прегледи/ изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от област Бургас“, по две обособени позиции

     ДОКУМЕНТАЦИЯ,   ОБРАЗЦИ  

Към АОП

****************************


 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768