Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 12.06.2020 г. Събиране на оферти с обява, с предмет: –„Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.З., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт - тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ2014-2020 г., разпределени в три обособени позиции“

            Срок за получаване на оферти: 09.07.2020 г. 17:00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ     Обява № 26-02-9/12.06.2020

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9099822

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020Г. - информация за програмата и образци на документи, които подлежат на попълване от лечебно заведение- избраното за изпълнител по обществената поръчка.

Публикуван на 10.09.2020 г. Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

ДОГОВОР № РД-11-24/25.09.2020 г. по ОП № 2 и 3

ДОГОВОР № РД-11-25/25.09.2020 г. по ОП № 1

Допълнително споразумение №1/04.12.2020г. към Договор № РД-11-24/25.09.2020г.

 

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768