Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 05.08.2016 г. - Протокол за разглеждане и оценка на получените оферти в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на фабрично нови леки автомобили- категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ - Бургас чрез наем за срок от 36 месеца, по две обособени позиции

Публикувана на 20.07.2016  г. -  Информация по чл. 188, ал.2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти- до 17.00 часа на 25.07.2016 г.

Към АОП

Публикувана на 12.07.2016 г. - Обществена поръчка по реда на глава 26 от Зоп с предмет: „Доставка на фабрично нови леки автомобили- категория м1 и ползването им за нуждите на РЗИ - Бургас чрез наем за срок от 36 месеца, по две обособени позиции.

ОБЯВА- ДОКУМЕНТАЦИЯ,  ОБРАЗЦИ  

Към АОП

****************************

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768