Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Публикувана на 08.02.2017 г., 15:00 ч. - Протокол за разглеждане и оценка на получените оферти в обществена поръчка по реда на глава 26-та от ЗОП с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Бургас“.

 

Публикувана на  21.12.2016 г. в 10.00 ч.-  Информация по чл. 188, ал. 2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти - до 17.00 часа на 23.12.2016 г.

Към АОП

 

Публикувана на 13.12.2016 г. в 17.00 часа - Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява  с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Бургас“

 

 ОБЯВА- ДОКУМЕНТАЦИЯ,  ОБРАЗЦИ  

Към АОП

****************************

 
           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768