Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 17.09.2018 г. 15.30ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“.
Обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама дозиметър“ ;
Обособена позиция № 2 „Доставка на спектрофотометър“;
 

Срок за получаване на оферти: 01.10.2018 г. 17,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9080870  

 

 

Публикувана на 02.10.2018 г. в 10.30 ч. - Информация по чл.188, ал.2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти по Обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама дозиметър“ - до 17.00 часа на 05.10.2018 г.

Към АОП - ID 9081401

 

Публикуван на 26.10.2018 г., 13:00 ч. - Протокол №1 от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ        ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ

 

Публикуван на 15.11.2018 г., 14:40 ч. - Протокол №2 от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

ПРОТОКОЛ

 

Договори за доставка на рентген-гама дозиметър и на спектрофотометър

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768