Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2  ОТ ЗОП

 

         Публикувана на 03.05.2019 г. Събиране на оферти с обява, с предмет: –„Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2019/2020 г.“

            Срок за получаване на оферти: 21.05.2019 г. 17,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОБРАЗЦИ  

Съобщение до всички участници от 08.05.2019 г.: Съгласно Техническата спецификация на Възложителя наименованието на обособена позиция №1 е „Амониев хлорид– ч.з.а“. В образеца на ценовото предложение обособена позиция № 1 следва да се чете: „Амониев хлорид– ч.з.а“, 0.500 кг, количество/ брой опаковки-1“.

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9088000

     Публикувано на 13.05.2019 г.: Разяснение по чл. 189 от ЗОП

Публикувано на 24.06.2019 г. Съобщение до всички участници  за провеждане на жребий по чл. 58, ал. 3 ППЗОП, относно обособена позиция с № 195 „Сабуро агар с хлорамфеникол“.

  Публикуван на 05.07.2019 г., 11:30 ч. - Протокол  от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Договори за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2019/2020 г.

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768