Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2  ОТ ЗОП

        

Публикувана на 27.08.2019 г. - Покана за  събиране на оферти с обява, с предмет: „Покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично ново, неупотребявано моторно превозно средство тип М1- пътнически микробус, за нуждите на РЗИ-Бургас“

                 Срок за получаване на оферти: 05.09.2019 г. 17:00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП -  ID 9091863

 

    Публикувана на 09.09.2019 г. - Информация по чл.188, ал. 2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти: до 17:00 часа на 11.09.2019 г.

Към АОП - ID 9092241

Публикуван на 13.09.2019 г. - Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Договор № РД-11-18/24.09.2019 г. за  покупка и гаранционно обслужване на един брой пътнически микробус, за нуждите на РЗИ-Бургас

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768