Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2  ОТ ЗОП

        

Публикувана на 21.11.2019 г. 15.30ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на РЗИ-Бургас“.

                 Срок за получаване на оферти: 02.12.2019 г. 17:00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОБРАЗЦИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП -  ID 9094689

 

Публикуван на 17.12.2019 г. - Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Договор № РД-11-30/18.12.2019 г. за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на РЗИ-Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768