Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 12.06.2020 г. Събиране на оферти с обява, с предмет: –„Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“

            Срок за получаване на оферти: 08.07.2020 г. 17:00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    Обява № 26-02-8/12.06.2020

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Техническа спецификация ОП № 1-109    Техническа спецификация ОП № 110-356

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЦИ:

Ценово предложение ОП № 1-109    Ценово предложение ОП № 110-356

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 909982

 

Публикувана на 09.07.2020 г. - Информация за удължаване срока за получаване на оферти: до 17:00 часа на 22.07.2020 г.  съгласно Заповед № РД-11-12/09.07.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас

 

Към АОП - ID 9100281

Публикувано на 02.10.2020 г. Съобщение до всички участници за провеждане на жребии по чл. 58, ал.3 ППЗОП, относно обособени позиции с № 338 „ЕЛИЗА - HBcor IgM“ и № 340 „ЕЛИЗА - Hbe Ag / Ab“

Публикуван на 08.10.2020 г. – Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Договори за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768