Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 09.5.2017 г. 16,50 ч. – Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и сертифицирани сравнителни материали, необходими за работата на отдел "Химико-физични изследвания" при РЗИ-Бургас през 2017 година“.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОБРАЗЦИ, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Към АОП

Разяснение по чл. 189 от ЗОП от 18.05.2017 г.

Публикуван на 14.06.2017 г., 09:00 ч. - Протокол №1 от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и сертифицирани сравнителни материали, необходими за работата на отдел "Химико-физични изследвания" при РЗИ - Бургас през 2017 година“.

Публикувано на 19.07.2017 г. в 10,00 ч. - Съобщение до всички участници  за провеждане на жребий по чл. 58, ал.3 ППЗОП,  относно обособена позиция с номер 54.

Публикуван на 21.07.2017 г., 16:00 ч. - Протокол №2 от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и сертифицирани сравнителни материали, необходими за работата на отдел "Химико-физични изследвания" при РЗИ - Бургас през 2017 година“.

Договори за доставки на химикали, реактиви и сертифицирани сравнителни материали, необходими за работата на отдел "Химико-физични изследвания" при РЗИ-Бургас през 2017 г.

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768