Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Публикувана на 10.11.2017 г. – Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Периодични доставки чрез покупка на биопродукти,  ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични серуми; антибиотични дискове; E - Tests; диагностични бактериологични тестове; сухи хранителни среди и готови за употреба среди- среди за клинична микробиология, среди за санитарна микробиология, среди за козметика, среди за обща употреба; ампулирани среди; тестове за  вирусологични  и паразитологични изследвания/, необходими за нуждите на лабораториите в отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“ и отдел „Санитарна микробиология” към „Дирекция лабораторни изследвания“ за работата им през 2018 г.“

        ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОБРАЗЦИ, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Към АОП

Публикуван на 04.12.2017 г., 15:00 ч. - Протокол №1 от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 11.12.2017 г. в 13:30 ч. - Съобщение до всички участници  за провеждане на жребий по чл. 58, ал.3 ППЗОП

Публикуван на 13.12.2017 г., 10:00 ч. - Протокол №2 от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Договори за периодични доставки  на  биопродукти,  ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични серуми; антибиотични дискове

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768